Kemahiran dan Pengetahuan Bahasa (Bahasa Melayu SPM)


Kemahiran dan Pengetahuan Bahasa (Bahasa Melayu SPM)

SOALAN 3 (a) - MORFOLOGI
 Terdapat 3 bentuk soalan yang dikemukakan dalam peperiksaan iaitu:
 • Membina satu ayat bagi setiap perkataan bagi menunjukkan perbezaan maksud dan penggunaannya.
 • Membina satu ayat bagi setiap perkataan dalam pasangan perkataan bagi menunjukkan perbezaan maksud dan penggunaannya.
 • Membina dua ayat bagi setiap perkataan yang diberikan bagi menunjukkan perbezaan maksud dan penggunaannya.


SOALAN 3 (b) - SINTAKSIS
Bentuk soalan yang akan ditanyakan dalam peperiksaan adalah seperti berikut:
 • Menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah
 • Menukarkan cakap pindak lepada ayat cakap ajuk.
 • Menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif
 • Menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif
 • Menukarkan ayat susunan biasa kepada susunan songsang
 • Menukarkan ayat susunan songsang kepada susunan biasa
 • Menentukan pola ayat
 • Menyambung ayat.
 • Memisahkan ayat.

SOALAN 3 (c) - EJAAN DAN IMBUHAN
Aspek kesalahan ejaan yang akan ditanyakan ialah:
 • persukuan kata
 • keselarasan vokal
 • kata pinjaman
 • ejaan kata terbitan
 • kata ganda
 • kata majmuk
Aspek kesalahan imbuhan yang akan ditanyakan ialah:
 • awalan kata
 • akhiran kata
 • apitan kata
 • sisipan kata

SOALAN 3 (d) - KATA, ISTILAH ATAU KESALAHAN TATABAHASA
Aspek kesalahan kata atau istilah yang akan ditanyakan ialah:
 • perbendaharaan kata
 • golongan kata
 • pemgimbuhan
 • penggandaan
 • pemajmukan
Aspek kesalahan tatabahasa merangkumi:
 • frasa
 • struktur ayat

SOALAN 3 (e) - PERIBAHASA
Bentuk soalan peribahasa terdiri daripada aspek yang berikut:
 • membina ayat menggunakan peribahasa yang diberikan
 • melengkapkan petikan yang diberikan berdasarkan situasi
 • mengemukakan peribahasa berdasarkan situasi dalam petikan yang diberikan
Peribahasa terbahagi kepada beberapa jenis iaitu:
 • simpulan bahasa
 • perumpamaan 
 • perbilangan/pepatah
 • bidalan
 • slogan
.